Vedtekter for Spillum båtforening
Forsiden Dugnader SBF i tall Styret Søk båtplass Kontakt Vedtekter
Båthuset Komiteledere Priser Pir-kart Si opp båtplass   Historie

   

 

VEDTEKTER FOR SPILLUM BÅTFORENING

l. NAVN OG FORMÅL

§ 1.

Foreningens navn er Spillum Båtforening. Foreningen er en ideell organisasjon tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, og hjemmehørende i Namsos Kommune.

§ 2.

Spillum Båtforening skal være upolitisk og dens formål er å ivareta båteiernes interesse og:

- skape og vedlikeholde et godt båtmiljø og arbeide for en sikker båthavn, småbåtslipp og opplagsplasser på Spillum.

- bekjempe forurensing av sjø og strender.

- ivareta medlemmenes og allmennhetens interesse og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

- samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver.

- samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver.

Foreningens formål er ikke-økonomisk, og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning de ikke benyttes til foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

II. MEDLEMSKAP

§ 3.

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for SBF's formål.

Medlemskapet skal følge kalenderåret.

Utmeldelse må skje skriftlig og være styret ihende innen årets utgang.

§ 4.

Medlem som med sin oppførsel vekker anstøt og forargelse og virker til skade for foreningen, kan av styret, etter gitt advarsel, ekskluderes.

Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

§ 5.

Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen ultimo April. Oversittes fristen, kan styret etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§ 6

Kontingent fastslås av årsmøtet med alminnelig flertall, og er for tiden Kr. 400,00

Ungdommer under 18 år betaler halv kontingent.

III. FORENINGENS ORGANER

§ 7.

Spillum Båtforenings administrative organer er:

1.Årsmøte (Generalforsamling)

2.Styret

3.Faste komiteer.

§ 8.

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved kunngjøring gjennom Havneweb og/eller mail- og SMS-systemet.

§ 9.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet.

§ 10.

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1.Styrets årsberetning.

2.Regnskap, fremlagt i revidert stand.

3.Fastsettelse av kontingenter.

4.Innkomne forslag.

5.Foreta valg på:

a) Leder. Velges for 1 år.

b) Styremedlemmer, velges for 2 år; dog således at det hvert

år utgår 2 styremedlemmer.

c) Valgkomite med 3 medlemmer

d) Revisor

e) Andre komiteer og tillitsmenn.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 7. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes.

Ved stemmelikhet ansees et forslag forkastet.

For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

§ 11.

SBF ledes av at styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger inne sin midte nestleder, kasserer og sekretær.

Styret har 2 varamenn som innkalles ved behov.

§ 12.

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad og besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møte og ivaretar foreningens økonomi og tarv forøvrig.

Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet.

Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser.

Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangement i foreningens regi skal avholdes.

Styret holder møter så ofte de finner det nødvendig og skal fremlegge for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet, samt reviderte regnskap.

Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er tilstede.

Styret forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen like overfor tredjemann.

§ 13.

Styret skal når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 8.

§ 14.

Spillum Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse og båtplass. Vi deler disse personopplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF, og på Pirkart som oppslag i havna. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Spillum Båtforening eller ved avkryssing på "Min side" (personlig side i Havneweb).

IV. DIVERSE

§ 15.

Forslag til endringer av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen den frist som er nevnt i § 9.

Vedtak fattes med 2/3 flertall.

§ 16.

Oppløsning av Spillum Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinær generalforsamling, etter at saken har vært utsendt til medlemmene ved innkalling. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom, en eller flere lokale foreninger med samme eller lignende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets bestemmelse. Finnes det ved oppløsning ingen aktuell eller villig mottaker, skal foreningens eiendeler tilføres samme eller lignende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan ikke under noen omstendighet tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

§ 17.

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

Spillum Båtforening

WWW.SPILLUMBAT.NO

Endret Årsmøte 2019

HAVNEREGLEMENT FOR SPILLUM BÅTFORENING

§ 1.

Spillum Båtforenings båthavn på Spillum er Spillum Båtforenings eiendom.Formålet med båthavna er å skaffe båteierne sikre og trivelige båtplasser, som bidrar til å skape et positivt miljø for båteierne.

§ 2.

Småbåthavnas daglige virksomhet ledes av en havnekomitè på 3 medlemmer. Formannen er samtidig styremedlem og velges for 2 år. De øvrige velges for 1 år.

Havnekomitens gjøremål:

1. Utsetting og opptak av bryggene.

2. Vedlikehold av flytebrygger og havneområdet forøvrig i samråd med landkomitèen.

3. Komiteens formann står for tildeling av båtplasser. Han gjør ved oppslag, ev ifm årsmøtet, rede for hvilke plasser som forventes å bli ledig. Han sørger for at plassfordelingskart til hver tid er ajour.

4. Havnekomitèen kontrollerer at båtene er registrert og forsvarlig

fortøyd.

§ 3.

Pkt. A: Målsetting Båteierne skal verne om havna og dens miljø og etter evne støtte opp under arbeidet for å realisere formålet med havna . De skal derfor se til at det ikke oppstår skade på brygger , båter o.l og straks melde fra til havnekomiten ev styret dersom uregelmessigheter oppstår.

Pkt. B: Ansvar Alle båter i havnen skal være ansvarsforsikret, registrert og påført registreringsnummer.

Båtforeningen er uten ansvar for skade på båter eller personer i havna, enten skaden skyldes foreningens anlegg eller skade forårsaket av 3dje mann.

Båter som ved uforsiktighet skader andre båter eller bryggen kan flyttes for eierens regning.

Pkt. C: Priser For å bli tildelt båtplass må eierne være medlem av båtforeningen og ha betalt innskudd og årlig leie etter følgende satser:

Innskudd pr. båtplass: Årlig leie: Sesongleie: 

Gruppe :

Kategori 7 <40.0 fot,  bredde > 400 cm -  26 000 4.200,-  8.000,-

Kategori 6 <37.9 fot,  bredde > 400 cm -  24.000 3.700,-  7.600,-

Kategori 5 <33.9 fot,  bredde > 400 cm -  22.000 3.400,-  7.200,- 

Kategori 4 <29.9 fot,  bredde < 350 cm -  20.000 3.100,-  6 800,- 

Kategori 3 <25.9 fot,  bredde < 310 cm -   18.000 2.800,- 6 400,- 

Kategori 2 <21.9 fot,  bredde < 280 cm -   16.000 2.500,- 5.800,- 

Kategori 1 <17.9 fot,  bredde < 250 cm -   14.000 2.200,- 5 200,- 

Døgnpris kr 120,00

Båtens lengde beregnes som skroglengde. Blir bryggeplassen for smal for gjeldende båt, kan det tildeles plass i neste kategoristørrelse etter gjeldende satser for denne kategori

Havnekomitèen må i hvert tilfelle vurdere om båtstørrelser over 35 fot er tilrådelig.

Den enkelte brygge og bryggestrekning skal være maksimert hva angår båtstørrelsen. Båteiere vil ikke kunne påregne å få ha større båter i bryggen enn den plassen er maksimert for.

Innskudd/årlig leie må være innbetalt etter enhver tids gjeldende regler for betalingsfrister, og før det gis tilgang til bryggeplassen. Dersom det ikke foreligger oppsigelse innen 31.12, belastes årsleie det påfølgende år.

Pkt. D: Oppsigelse av båtplass Oppsigelse av båtplass skal skje innen 31. desember. Når spesielle grunner foreligger kan utvalget dispensere fra denne fristen. Etter oppsigelse av båtplass vil det opprinnelig innskudd bli refundert innen Mai Mnd. påfølgende år. Båtplasser som ikke blir benyttet i løpet av inneværende og påfølgende sesong vil kunne bli inndratt hvis gamle eller nye medlemmer er interessert i plassen.

Pkt. E: Fremleie/Overdragelse Ingen båteiere har anledning til å overdra eller foreta fremleie av båtplassen til andre uten styrets /havnekomiteens samtykke.Det er ikke mulig å fristille båtplassen uten å betale årsleie i mer enn 2 år. Etter 2 år må enten årsleie betales eller båtplassen sies opp.

Båtplass kan dog overdras vederlagsfritt til slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje (til barn eller foreldre).

Pkt. F: Medlemskontingent Medlemskontingent pr. år kr 400,-

Pkt. G: Drivstoffanlegg. Tilgang til bensin- og dieselfylling fra SBF's drivstoffanlegg er knyttet til medlemsskap som inkluderer båtplass.

Pkt. H: Betalingsbetingelser Alle fakturaer betales ut fra tilsendt faktura hvor KID-nummer skal benyttes. Ubetalte fakturaer kan trekkes fra innskudd etter eventuell oppsigelse.

Pkt. I: Dugnadsarbeid Medlemmene plikter å bidra med min. 10 timers dugnadsarbeid pr. år. Pensjonister er fritatt for dugnadsplikt,men kan bidra i form av frivillig innsats.

Fritak for dugnadsplikt kan kjøpes, og er stipulert til kr 1.000,- pr. år, og kan innbetales på forskudd sammen med medlemskontingenten.

Dersom tilstrekkelig antall dugnadstimer ikke er avholdt, blir beløpet innkrevd seperat, eller sammen med neste års kontigent.

Pkt. J: Slippen Slippen er til gratis anvendelse for medlemmene.

Ikke medlemmer betaler kr.100,- pr. gang.

Pkt. K: Nøkler Ved betalt innskudd utleveres 1 stk. nøkkel til vedkommende pir. Ved tap av nøkkel betales kr. 100,- for erstatningsnøkkel. Depositum nøkkel for tilgang til dieselfylling: Kr. 250,-.

Pkt. L: Ansvar og vedlikehold Båteieren har ansvar for tilsyn og vedlikehold av båtplassen han er blitt tildelt. Fortøyning må skje på forskriftsmessig måte, slik at ikke brygger og andre båter tar skade. Det skal monteres strekkavlastning på fortøyningene.

Pkt. M: Vinteropplag Rett til plass for vinteropplag er knyttet til den enkelte båtplass. Det er kun tillatt å benytte tilvist plass. En båteier som bare er medlem uten påtplass, kan hvis mulig tilvises vinterlagringsplass mot en avgift, f.t. kr 1 600,-, og tilsvarende for ikkemedlem kr 2 000,- pr. år. Satser fastsettes av styret. Etter sjøsetting om våren skal opplagsplass ryddes. Bukker, vogner, presenninger etc skal lagres på anvist sted.

Pkt. N: Strømforbruk Strømforbruk til lading, el verktøy og lignende er gratis for alle med båtplass eller opplagsavtale.

Til vinterstrøm skal det kun benyttes godkjente kabler med forbruksmåler for havnestrøm i perioden 1. november til 1. mai for beregning av vinterstrømforbruk. Styret gis fullmakt til å fastsette pris ut fra markedspris.

Pkt. O: Fartsbegrensning I havneområdet og dets umiddelbare nærhet skal farten setter ned til nødvendig styrefart, Max 5 knop.

Pkt. P: Forurensning Det er ikke tillatt å slippe ut olje eller andre forurensende stoffer i sjøen eller på båtforeningens område.

Bruk av vannklosett som går direkte i sjøen tillates ikke brukt i havna.

Pkt. Q: Parkering Parkering av biler skal skje på parkeringsplassen. Parkering på veier ned til bryggene må ikke forekomme.

Pkt. R: Tvister Tvister mellom foreningens medlemmer forelegges styret/havnekomiten til avgjørelse. Medlemmer som ikke retter seg etter "Reglement for havn m.v.", og de vanlige regler for opptreden til sjøs og på land tildeles en advarsel. Dersom forholdene ikke bedrer seg, kan vedkommende bli utvist. Styrets/Havnekomitens avgjørelser kan ankes til årsmøtet.

Pkt. S: Regelverk Forandringer i reglementet for havn og flytebrygger m.v kan kun forandres av årsmøtet.

OBS: Innskuddssatser, Årsleie, Sesongleie og Kontingenter er under stadig vurdering og kan endres av Årsmøtet. Derfor kan dagens satser være avvikende i forhold til satser oppgitt ovenfor.

Sist endret årsmøtet 2022